Stanovy sdružení

 

Stanovy občanského sdružení MTB Javořina IČO:22862048

I. Základní ustanovení

 1. Název občanského sdružení : MTB Javořina
 2. Klub je dobrovolným sdružením občanů provozujících cyklistický sport, organizační a osvětovou činnost s tím spojenou. Spolupracovat se sdružením mohou jednotlivci bez členského vztahu ke klubu.

II. Sídlo klubu a kontaktní adresa

 1. Sdružení sídlí na adrese: MTB JAVOŘINA, Pavel Grebík, Nám. P. St. Spáčila 15, 68765 Strání
 2. Kontaktní adresa pro korespondenci :František Hedia, Padělky 631, 687 65 Strání

III. Poslání a cíl

 1. Organizovat a realizovat sportovní cyklistickou činnost a vytvářet pro vybrané členy materiálové a tréninkové podmínky.
 2. Dalšími pomocnými formami své činnosti napomáhat rozvoji cyklistiky v regionu. Využít organizační a osvětovou činnost pro naplnění těchto cílů.
 3. Popularizovat výsledky a úspěchy klubu ve spolupráci se sdělovacími prostředky. Vytvářet technické zázemí pro členy klubu.

IV. Orgány MTB clubu Javořina

 1. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada. Valná hromada rozhoduje o všech otázkách týkajících se zásadní a dlouhodobé činnosti klubu, schvaluje roční plány činnosti klubu, schvaluje roční zprávu o hospodaření klubu a bere na vědomí zprávu o činnosti klubu za uplynulé období. Valná hromada rozhoduje o případném zániku klubu.
 2. Valná hromada je složena ze všech členů klubu. Účastníci valné hromady volí ze členů sdružení radu klubu.
 3. O případné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada.
 4. Rada klubu volí ze zvolených členů rady klubu předsedu klubu.
 5. Předseda klubu je statutárním zástupcem, který jedná jménem sdružení.
 6. Rada klubu svolává minimálně jedenkrát ročně (zpravidla v posledních dvou měsících kalendářního roku) valnou hromadu.
 7. Rada klubu má tři až pět členů. O počtu členů rady klubu rozhoduje valná hromada.
 8. Rada klubu organizuje a zabezpečuje běžnou sportovní i materiální činnost ve vztahu ke členům klubu.
 9. Rada zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány, jinými organizacemi i fyzickými osobami.

V. Společné zásady členství

 1. Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním klubu. O přijetí člena rozhoduje rada klubu. Přistupující člen je přijat za řádného člena až po zaplacení ročních členských příspěvků.
 2. Nový člen vstupuje do klubu dobrovolně a nesmí být nucen podílet se na činnosti klubu nebo na akcích klubem pořádaných. Z klubu může kdykoliv svobodně vystoupit.
 3. Výši ročních členských příspěvků stanoví valná hromada.

VI. Hospodaření

 1. Zdrojem majetku jsou

a) příspěvky členů
b) příjmy z tělovýchovných a kulturních činností
c) ostatní příspěvky
d) sponzorské dary

 

Ve Strání 29.6.2010